ExESS Софтуер

Сценарий на експозиция (СЕ) и модул за разширени Информационни листове за безопасност (рИЛБ)

Създаването на ИЛБ не е единственото изискване за съответствие при работа с опасни вещества! Защитата на потребителите на химикали по веригата на доставки се осигурява от допълнителен документ за безопасност, наречен Сценарий на експозиция, който описва работните условия и мерките за управление на риска, необходими за адекватен контрол на рисковете за човешкото здраве и околната среда.

Трябва ли да създам СЕ или разширени ИЛБ?

Законов път за изискване на сценарий на експозиция и разширени ИЛБ
Софтуер ExESS има разширени функции за създаване на Сценарии на експозиция както за вещества, така и за смеси. ExESS поддържа препоръчаните от ECHA шаблони за Сценарии на експозиция.

Как може ExESS да Ви помогне?

Разширени функции на сценарий на експозиция и разширени илб

ExESS поддържа и включва:

Формати за Сценарии на експозиция, препоръчани от ECHA

Дескриптори на употреба и Карти на употребите

Набор от ESCOM фрази на всички официални езици на ЕС

Функции за обработка на SUMI

Концепцията СЕ в ExESS позволява на потребителите лесно да:


  • Изберат и използват набора от ESCOM фрази;
  • Създадат Карти на употребите за опростяване избора на идентифицираните употреби за вещества и смеси;
  • Копират и поставят информация от Общия сценарий на експозиция (GES) в СЕ и да умножат допринасящите сценарии;
  • Копират и поставят информация от Общия сценарий на експозиция (GES) в СЕ и да умножат допринасящите сценарии.

Сценари на експозиция и Смеси


За опасните смеси, формулаторите следва да съобщават съответната информация, получена от сценариите на експозиция на веществата, съдържащи се в Информационния лист за безопасност на сместа. ExESS позволява на формулаторите:

  • Да се включи консолидирана информация за безопасна употреба на сместа като приложение към ИЛБ;
  • Да се включи консолидирана информация за безопасна употреба на сместа в основната част на Информационния лист за безопасност, главно в Раздел 8;
  • Да се приложат съответните Сценарии на експозиция на съставните вещества като приложение към Информационния лист за безопасност;
  • Да се добавят подходящите SUMI (информация за безопасно използване на смеси), разработени и публикувани от организации в различни сектори.

ILB.BG и Lisam се фокусират върху осигуряването на съответствие, затова нашият модул за СЕ и рИЛБ е включен безплатно за всички потребители на модула за създаване на ИЛБ! 
Търсене