www.ilb.bg

Условия за ползване на интернет страница www.ilb.bg


1.ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.ilb.bg (Страницата) .
С всяко ползване на ресурсите на Страницата, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
2. ОПИСАНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА СТРАНИЦАТА
2.1 Ресурсите, които Страницата предлага са:
• новини и актуална информация свързана с особеностите в химичната индустрия в България и света;
• законови и други нормативни текстове, както и текстове на законопроекти, засягащи правната рамка на България, Европа и света;
• публикации;
• връзки към други интернет страници.
2.2 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до качените на сайта материали.
2.3 Кемикъл Регулейшън Сървисиз ЕООД не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с използването на Страницата или от временната невъзможност за достъп до Страницата.
2.4 Технологията и дизайнът на Страницата могат да бъдат променяни без предварително известяване.
2.5 Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
3. АВТОРСКО ПРАВО И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
3.1 При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.  Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки и видео материали, становища, анализи, предложения за законодателни промени и публикации) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
3.2 Използването на материали от Страницата е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен. 
4. ОГРАНИЧАВАНЕ НА  ОТГОВОРНОСТТА
4.1 Кемикъл Регулейшън Сървисиз ЕООД полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.  Кемикъл Регулейшън Сървисиз ЕООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на  Кемикъл Регулейшън Сървисиз ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
4.2 Кемикъл Регулейшън Сървисиз ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Страницата. 
4.3  Кемикъл Регулейшън Сървисиз ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
4.4  Кемикъл Регулейшън Сървисиз ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
5.1.  Кемикъл Регулейшън Сървисиз ЕООД е регистриран администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на потребителя и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.
5.2. Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на Потребителя, освен в случаите, предвидени от закона. Доставчикът няма да ползва получената информация за изпращане на нежелани съобщения (спам).
5.3. Доставчикът не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.
5.4. Информацията, предоставяна от Потребителя при посещението на този сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки и изпращане на услуги до потребителите и др. По време на посещението на сайта, Доставчикът получава информация за броя на посетителите, IP адреса на Потребителя, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.
5.5.  Кемикъл Регулейшън Сървисиз ЕООД има право да променя политиката за поверителност като част от условията за ползване на сайта по всяко време. Задължение на потребителя е да се запознава със Съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на сайта.
Търсене